Организация по провеждане на олимпиадата по история и цивилизации

Изх. № РУо1-67/04.01.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по история и цивилизации ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2021/2022 година /Приложение 1/,  заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., и на Регламента на олимпиадата.

Във връзка с т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката и заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град, за училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации е определено 18. СУ „Уилям Гладстон“. Лице за контакти: Лазар Павлов – заместник-директор, тел. 0878957046, e-mail: [email protected]

С оглед гореизложеното е необходимо, при спазване на изискванията и сроковете на горецитираните заповеди и Регламента, да изпратите на имейл: [email protected] протокол с класираните за областния кръг ученици, подписан с електронен подпис от директора на училището и списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от  Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

Данните на класираните за областния кръг ученици се попълват по класове и на следните линкове:

5 клас – https://docs.google.com/forms/d/1Fsv6bQZyfmzvi6vSlI64_2UliQ-kperyaZgCGpjS3G0/edit

6 клас – https://docs.google.com/forms/d/1w0AapZYoF04aSBp1i-yVQ2VHMmi7ZjPdr9XRtuJ5J1U/edit

7 клас – https://docs.google.com/forms/d/1vd9_ZGLp_v_NLXXaFwySbnQnMisCYRAdxdu-_XCcX4A/edit

8 клас – https://docs.google.com/forms/d/14ImVj6aS5JPwR2-i-dQ_rYf9E_GclNZkZUFQtmRxRZU/edit

9 клас с интензивно изучаване на чужд език –https://docs.google.com/forms/d/1xQSozZpFDmPNSVgI_G1PI7XhIsx2JHP2LAAqWlrZkn0/edit

9 клас – https://docs.google.com/forms/d/13LJK9h33aOhMLYbgdYt2kozNWqAPfAwIp1WdZ_MwwII/edit

10 клас – https://docs.google.com/forms/d/1vQX5WKpIkS_MM7s7fRn0v5TjUgzO4vOSVeLFLZIKyA4/edit

11 клас – https://docs.google.com/forms/d/1YKYT_mWB9jDtdDxzWcOizU97MisC6UTUsfEdQa6CbtU/edit

12 клас – https://docs.google.com/forms/d/1r__VTp4hQrrgELFJNUsRl48j-KDgGG0OuRLCJDQykC8/edit

Въведените в линковете ученици трябва да съвпадат с тези от списъка, подписан от директора на училището. Невъведени в линковете ученици или такива, които не фигурират в официалния списък на директора, няма да могат да бъдат разпределени в училищата-домакини, в които ще се проведе областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации. Информация за разпределението на учениците от даден клас в съответното училище-домакин ще получите след окончателното уточняване на броя на класираните за областния кръг ученици. В случай на забавяне на информацията от дадено училище по обективни причини, се осъществява незабавна връзка с посоченото по-горе лице за контакти.

Информацията за класираните ученици следва да се подаде не по-късно от 7 работни дни след определената дата за провеждане на общинския кръг, който трябва да се проведе в училище до 16.01.2022 г. Областният кръг на олимпиадата по история и цивилизации е на 27.02.2022 г.

Моля да уведомите учителите по история и учениците, че цялата информация, отнасяща се до организацията и провеждането на олимпиадата по история и цивилизации, ще бъде публикувана на сайта на 18 СУ „Уилям Гладстон“ – https://18sou.net, където има създадена рубрика „Олимпиада по история и цивилизации, областен кръг“. Заповедите на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2021/2022 година и Регламентът на олимпиадата по история и цивилизации са публикувани на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД