Организация по провеждане на олимпиадата по физика

Изх. № РУО1-3237/06.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че със заповед №РД09-159/27.01.2020 г. на министъра на образованието и науката се изменя заповед №РД09-2149/27.08.2019 г., с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 г., като областният кръг на олимпиадата по физика се променя от 20.02.2020г. от 9:00 часа на 23.03.2020г. от 14:30 часа.

Моля, уведомете учителите по физика и астрономия в повереното Ви училище.

 

Приложение: Заповед №РД159/27.01.2020 г. на министъра на образованието и науката – Заповед РД09-159

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД