Организация по провеждане на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация

Изх. №  РУО 1-1559/11.01.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2020/2021 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г., и на Регламента на олимпиадата.

 

Във връзка с т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката и заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град, за училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация е определено 18 СУ „Уилям Гладстон“. Лице за контакти: Лазар Павлов – заместник-директор, тел. 0878957046, e-mail:[email protected]

 

Във връзка с гореизложеното е необходимо, при спазване на изискванията и сроковете на горецитираните заповеди и Регламент, да изпратите на имейл: [email protected] протоколът с класираните за областния кръг ученици, подписан с електронен подпис от директора на училището и списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от  Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

Данните на класираните за областния кръг ученици се попълват по класове и в следните линкове:

  1. клас: https://docs.google.com/forms/d/1NMxsM-Jb_zyKccOA5_DbVgmjZW5un2ozC_FA1m8g-8I/edit

 

  1. клас: https://docs.google.com/forms/d/1k43bzew1zE3xO4Tb9Ixjh5vvSnx8mIaxck7S2enWvDw/edit

 

  1. клас: https://docs.google.com/forms/d/1zYkBKnZl_CNeU4Yax1kPzd6WYRY48ONu1k3ocHrtGUk/edit

 

  1. клас: https://docs.google.com/forms/d/1mBv3dxV-2G19DY6Fn1EomLy9YX8qGmC1fwwG8-fXq0I/edit

 

  1. клас: https://docs.google.com/forms/d/1W282_GTHAtPaESVGGv9z_rVeWDbUu6MNf5NRpk_jImY/edit

 

  1. клас с интензивно изучаване на чужд език:

https://docs.google.com/forms/d/13wdl5rtm7EHpT_xlrdMEnUperh8142auXe8X5-5IoS0/edit

 

  1. клас: https://docs.google.com/forms/d/1te7-Vqms0q_fG5izqoIHS_ny5DIeMxZa96VuEJZguPs/edit

 

  1. клас: https://docs.google.com/forms/d/1OEGGDKrBzNJ1idkAbnSA5GyGtQ8ep2WoCCEXA2op7BU/edit

 

  1. клас: https://docs.google.com/forms/d/1BwtyWDo3ZT5Zo4jvB2352RA4MlfedwgkqJwIIdvtT1I/edit

 

Невъведените в таблиците ученици няма да могат да бъдат разпределени в училищата-домакини, в които ще се проведе областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация. Информация за разпределението на учениците към съответното училище-домакин ще получите след окончателното уточняване на бройката на класираните за областния кръг ученици. В случай на забавяне на информацията от дадено училище по обективни причини, се осъществява незабавна връзка с посоченото по-горе лице за контакти. Информацията за класираните ученици следва да се подаде не по-късно от две седмици преди обявената за провеждане на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация дата – 28.02.2020 г.

 

Моля да уведомите учителите и учениците, че цялата информация, отнасяща се до организацията и провеждането на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация, ще бъде публикувана на сайта на 18 СУ „Уилям Гладстон“ – https://18sou.net, където има създадена рубрика „Олимпиада по история и цивилизации, областен кръг“. Заповедите на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2020/2021 година и Регламентът на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация са публикувани на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД