Организация по провеждане на олимпиадите по чужди езици

 

Изх. №  РУО 1- 34613/12.12.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания,  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г., и на Регламента на олимпиадите.

Във връзка с т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за училища-координатори на областния кръг на олимпиадите по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език са определени, както следва:

Английски език – II АЕГ;

Испански език – 157 ГИЧЕ

Италиански език – 36 СУ;

Немски език – 91 НЕГ;

Руски език – 133 СУ;

Френски език – 9 ФЕГ.

 

Информация за лицата за контакт от училищата, както и телефони и имейли за връзка с тях, ще получите допълнително.

Моля да запознаете учителите по чужди езици с изискванията и разпоредбите на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, публикувана на електронната страница на РУО – София-град с писмо с изх. № РУО 1-31378/07.11.2019 г., както и с регламентите на олимпиадите по чужди езици.

 

Приложение:

  1. Регламент на олимпиадата по английски език.
  2. Регламент на олимпиадата по испански език.
  3. Регламент на олимпиадата по италиански език.
  4. Регламент на олимпиадата по немски език.
  5. Регламент на олимпиадата по руски език.
  6. Регламент на олимпиадата по френски език.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД