Организация, провеждане и оценяване на НВО в 4 и 7 клас в столичните училища

Изх. № РУО1-6030/19.02.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО В IV И В VII  КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящото провеждане на НВО в IV и в VII  клас за учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че със заповед  № РД 01-63/02.02.2021 г. и със заповед № РД 01-67/03.02.2021 г. на началника на РУО – София-град са определени Регионални комисии за организиране и провеждане на НВО /РКОПНВО/ съответно за учениците в IV и в VII клас.

Напомням, че в изпълнение на заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката и утвърдените графици на дейностите за организиране и провеждане на НВО за учебната 2020/2021 г., в срок до 22.02.2021 г. следва да изпратите до РКОПНВО за IV клас и до 09.04.2021 г. до РКОПНВО за VII  клас, декларациите на предложените от Вас оценители, квестори, учители консултанти и учители по чужд език за четене на текст /за VII  клас/.

Сканираните декларации се изпращат на електронна поща nvo_[email protected] /за IV клас/  и на електронна поща [email protected] /за VII  клас/. Важно е в подаваните декларации да бъде изписано „учител по … „ /учебен предмет, по който преподава/. За име на изпратения файл се изписва кодът на училището по НЕИСПУО.

Разчитам на Вашия професионализъм с оглед ефективност на екипната работа!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД