Организация, провеждане и оценяване на НВО в 10 клас в столичните училища

ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НВО В X КЛАС НА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Изх. №   РУО 1-18440/08.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО В X КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 10.06.2021 г. (четвъртък), в 30 СУ „Братя Миладинови“ – район „Възраждане, бул. „Александър Стамболийски” № 125-А, с вход през двора от ул. „Брегалница“,  при спазване на противоепидемичните мерки в условията на извънредна епидемична обстановка, ще получите изпитните комплекти за НВО в X клас съгласно следния график:

  1. 09:00-11:00 ч. – училищата от районите Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане и Нови Искър.
  2. 11:00-13:00 ч. – училищата от районите Искър, Изгрев, Средец, Сердика и Слатина.
  3. 13:00-15:00 ч. – училищата от районите Красно село, Красна поляна, Кремиковци, Люлин  и  Лозенец.
  4. 15:00-17:00 ч.- училищата от районите Илинден, Младост, Надежда, Овча Купел и Триадица.
  5. 15:00-17:00 ч. – училищата от районите Оборище, Подуяне, Студентски и Панчарево.

При невъзможност за получаване на изпитните комплекти от директора на училището, те следва да бъдат получени от упълномощено от него лице.

С оглед спазване на определения график, моля да попълните предварително приложения към настоящото писмо приемно-предавателен протокол /в 2 броя/.

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД 

/съгласно заповед № РД 02-1194/31.05.2021 г.

на началника на   РУО – София-град/