Организиране изпълнението на дейностите по Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ за учебната 2023-2024 г.

Изх. № РУО1-31546/29.09.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието с № 9105-354/27.09.2023 г., вх. № РУО 1-31093/27.09.2023 г. Ви уведомявам, че с Решение № 408/31.05.2023 г. на Министерския съвет е одобрена Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера”, разработена в съответствие с приоритетна област 6 „Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021–2030).

Целите на програмата са:

– увеличаване броя на учениците, които са придобили професионална квалификация по професия от професионалното направление „Компютърни науки”, и/или продължават образованието си във висши училища в професионалното направление „Информатика и компютърни науки”;

– разработване в партньорство с бизнеса на учебно съдържание и учебни материали за професионално образование и обучение по професията „Приложен програмист” от професионалното направление „Компютърни науки“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по чл. 6, ал. 1. от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);

– повишаване на компетентностите по ИКТ и създаване на условия за провеждане на дигитално професионално образование и обучение в сътрудничество с университети и с работодатели.

Подробна информация за НП „Обучение за ИТ умения и кариера” може бъде намерена на електронната страница на МОН на следния е-адрес: https://www.mon.bg/bg/101254

Програмата предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по специалността „Приложно програмиране” от професията „Приложен програмист” от професионалното направление ,.Компютърни науки“ от СППОО.

Обучението по програмата е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по професия от професионалното направление „Компютърни науки“ от СППОО.

В обучението могат да се включат и ученици в XII клас, които се обучават по специалността „Програмно осигуряване” от професията „Програмист” с придобиване на II степен на професионална квалификация и да надградят професионалната си квалификация, като придобият III степен по специалността „Приложно програмиране” от професията  Приложен програмист”.

Обучението на учениците по програмата се организира присъствено, от разстояние в електронна среда (ОРЕС), в смесена форма –присъствено и ОРЕС, в свободното време на учениците – през седмицата, в събота и в неделя и/или през ваканциите и се подпомага от 5 центъра, обособени към съответните училища. За София-град това е: център София към Технологичното училище „Електронни системи” и Техническия университет, София.

Информация за обучението по НП „Обучение за ИТ умения и кариера” може бъде намерена на специално разработената за това платформа на следния е-адрес: https://itkariera.mon.bg//e-learning/ .

Срокът за кандидатстване за включване в обучението по НП „Обучение за ИТ умения и кариера” е до 09.10.2023 г., 23:59 часа чрез попълване на онлайн регистрационния формуляр за набиране на кандидати на адрес:

https://it-kariera.mon.bg/e-leaming ; или https://forms.gle/PxYZmLZmkwv92ni37 .

Входящият тест за прием в обучението по НП „Обучение за ИТ умения и кариера” ще се проведе в онлайн платформата чрез линк, който кандидатът ще получи на е-поща, с която се е регистрирал за участие, на следните дати:

– 15.10.2023 от 10.00 до 16.00 часа;

– 22.10.2023 от 10.00 до 16.00 часа (резервна дата).

Моля да сведете информацията за състезанието до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД