Организиране изпълнението на дейностите по Модул 1 „Обучение за ИТ кариера“ на Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ за учебната 2021/2022 година

Изх. № РУО1 – 30906/24.09.21г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУO1-30024/17.09.2021 г., Ви уведомявам, че имате възможност да се включите в одобрена с Решение № 257 от 25.03.2021 г. на Министерския съвет Националната програма (НП) „Обучение за ИТ умения и кариера”. В изпълнение на дейностите по Модул 1 „Обучение за ИТ кариера” на програмата се осъществява обучение на ученици по професия  „Приложен програмист”’ за пета поредна година.

Цел на програмата е да се стимулира успешната адаптация на учениците към пазара на труда чрез подпомагане на силно мотивирани ученици да направят осъзнат професионален избор, като придобият паралелно със средното си образование професионална квалификация по професия от направление „Компютьрни науки“ и/или да продължат образованието си във висши училища в професионално направление „Информатика и компютьрни науки”.

Всеки ученик от Х клас през учебната 2021/2022 година, който не се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от професионално направление 481 „Компютърни науки“, професия „Програмист“, професия „Системен програмист” и професия  „Приложен програмист”, може да кандидатства за включване в обучение по Модул 1 на НП „Обучение за ИТ умения и кариера”.

Във връзка с изложеното по-горе Ви молим да информирате учениците от Х клас през настоящата 2021/2022 учебна година, които имат интерес, за възможностите за включване в програмата. Тези от Вас, които имат интерес да сформират групи от желаещи да участват в програмата ученици и да работят като изнесени центрове по НП, да заявят този свой интерес на териториален принцип към Технологично училище „Електронни системи“ –  център за софтуерно обучение за София-град или към координатора на програмата доц. Ивайло Старибратов от ПУ „Паисий Хилендарски“([email protected]).

В случай на невъзможност за сформиране на изнесени групи по места, посочения център може да организира обучението на учениците с оглед на най-подходящия вариант за сформиране на група. Изнесени групи може да се формират ако има група от поне 15 ученици.

 

Срок Дейност Кьде да се регистрираш
До 10.10.2021 г. Регистрация https://it-kariera.mon.bg или на

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegD-LOZZsUnNInYDCSSPzI-HfXuewBOWObpzKwGWtoB2KBjw/viewform

 

17.10.2021 г., 10:00 Входящ тест На e-mail-a от регистрацията се получава код за достъп до теста

 

Срок             Дейност Къде да се регистрираш
24.10.2021 г., 10:00 Резервна дата за входящ тест На e-mail-a от регистрацията се получава код за достъп до теста
31.10.2021 г. Сформират се групите Ще получите информация на личните си ел. пощи
01.11.2021 г. Стартира обучението за новият випуск https://it-kariera.mon.bg

Повече информация за Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера” Модул 1, можете да получите на електронната  страница  на МОН на адрес: https://www.mon.bg/bg/100958.

Допълнителна информация можете да получите:

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД