Организиране и провеждане на ДЗИ по ИТ и информатика

Изх. № РУО1-30081/05.08. 2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

СЪС ЗРЕЛОСТНИЦИ ПО ИТ И

ИНФОРМАТИКА НА ДЗИ, СЕСИЯ

АВСГУСТ-СЕПТЕМВРИ, 2021/2022 Г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с организирането и провеждането на ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2021/2022 г. и писмо на МОН с вх. №РУО1-29956/05.08.2022 г. е необходимо всеки зрелостник да провери валидността на акаунта си в edu.mon.bg (например чрез вход в https://edu.mon.bg). В случай на проблем при влизане (съобщение за невалидно потребителско име и парола, изтекъл акаунт и т.н.), да се обърнат за съдействие към директора на училището, в което се обучават за уточняване на потребителското име или нулиране на паролата.

При вход в изпитната система exams.mon.bg ученикът трябва да въведе собствения си edu.mon.bg акаунт.

В срок до 22.08.2022 г. на адрес [email protected] директорите на училищата със зрелостници по ИТ и информатика на ДЗИ, сесия август-септември, 2021/2022 г., е необходимо да подадат доклад, че всички ученици знаят edu.mon.bg акаунта си.

Във връзка с постъпили запитвания Ви предоставям следната информация:

  • Първата част (с тестовите въпроси) на ДЗИ по информатика и по ИТ ще се проведе на хартия. Само втората част от изпита (практическите задачи) ще се проведе през изпитната система mon.bg. Логването в изпитната система следва да е след приключване на времето за първата част (90 минути). Началото на втората част се обявява след влизането на всички ученици в залата в изпитната система и се записва на дъската в залата. Длъжностното лице подпомага при необходимост достъпа на учениците до изпитната система и прави необходимото за отстраняване на възникнали технически проблеми в хода на изпитната сесия.
  • Така, както и при останалите зрелостни изпити, е допустимо на зрелостника да бъдат предоставени бели листове за чернова. След приключване на изпита тези листове се събират от квесторите, предават се на директора на съответното училище и се съхраняват на указано от него място. НЕ СЕ ПРИБИРАТ В ПЛИКА С ИЗПИТНИЯ МАТЕРИАЛ НА УЧЕНИКА ОТ ЧАСТ ПЪРВА.
  • След вход в изпитната система в левия панел на екрана ще са визуализирани само задачите от съответния ДЗИ, за който ученикът е подал заявление за полагане (Например: Ако ученик е подал заявление за полагане на ДЗИ по информатика, ще вижда само практическите задачи по информатика).

– Ученикът сваля на локалния компютър файла с условието на задачата и ресурсните файлове (ако към задачата има такива). На ученика НЕ СЕ предоставят разпечатани условията на практическите задачи. Изготвя решението на задачата в съответното приложение и подготвя файла с решението за прикачване в системата, като го наименува според инструкциите, дадени в условието на съответната задача. Ако условието на задачата изисква създаване на класове в отделни файлове, е възможно качване на архив (zip) с няколко файла. След всяко изпращане на файл с решение изпитната система ще връща съобщение за успешно прикачен файл.

  • При завършване на практическите задачи учениците първо натискат бутон „край“ и след това бутон „изход“. Дори и да пропуснат тази дейност след изпращането на задачите, системата вече е отчела наличието на прикачени файлове.
  • Зрелостниците няма да имат възможност за използване на функционалността „Комуникация“.

Проверката на работите на зрелостниците ще се осъществява от оценители и няма да е автоматизирано.

  • По време на ДЗИ по информатика и по ИТ задаването на начало и край на изпита в училището ще се задава в платформата https://admin.infopriem.mon.bg.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДИАНА ДЖАРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед РД10-710/25.07.2022 г.

на министъра на образованието и науката)