Организиране и провеждане на националната олимпиада по география и икономика за учебната 2023/2024 г.

Изх. № РУО1-40853/19.12.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед № РД01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по география и икономика, Ви уведомявам, че училище координатор на областния кръг на олимпиадата по география и икономика е 12. СУ  „Цар Иван Асен II.

Общинският кръг на олимпиадата по география и икономика следва да се проведе до 12.01.2024 г. Писмените работи на всички участници са анонимни. За участие в областния кръг на олимпиадата се предлагат ученици, които са получили на общинския кръг не по-малко от 75% от максималния брой точки.

В срок до 23.01.2024 г. е необходимо да изпратите на имейл: olimpiada.geo.[email protected] до директора на училището координатор:

  1. Протокол на класираните за областния кръг ученици и техните резултати по състезателни групи и класове, подписан с електронен подпис от директора на училището.
  2. Списък на учениците, които не са изразили съгласие за публикуване на резултатите и личните им данни, сканираните декларации за информираност и съгласие, подадени от тях или от родителя/настойника. Списъкът се изпраща само от училищата, в които има такива ученици. При липса на изрично изразено съгласие резултатите от олимпиадата на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика.

Данните на класираните за областния кръг ученици се попълват задължително по състезателни групи и класове и на следните линкове:

Информация за разпределението на учениците за явяване на областния кръг в съответното училище домакин ще получите след окончателното уточняване на броя на класираните ученици.

Информация за организацията и провеждането на  областния кръг на олимпиадата по география и икономика за учебната 2023/2024 година ще бъде публикувана на сайта на 12. СУ – http://12sou-sofia.info в рубрика „Олимпиада по география и икономика“.

 

Приложения:

  1. Регламент.
  2. Протокол за класираните за областен кръг.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-3235/14.12.2023 г. на началника на РУО – София-град/