Организиране и провеждане на националната олимпиада по френски език през учебната 2023/2024 година

Изх. № РУО1-620/ 09.01.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед №РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед №РД01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед №РД01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г. и Регламента за провеждане на националната олимпиада по френски език през учебната 2023/2024 година, Ви уведомявам, че олимпиадата по френски език се провежда в три кръга – общински, областен и национален.

Общинският кръг на националната олимпиада по френски език следва да се проведе до 21 януари 2024 г.  Право да участват имат ученици от VIII до XII клас, които изучават френски език като чужд език в училище.

За участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили не по-малко от 75 точки от 100 възможни на общинския кръг. На следния линк следва да попълните информация относно провеждането на общинския кръг в повереното Ви училище: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp_nBuqWwhn_7xLsA_0QqZx3KlM3hmjBlU7qwPos64kV5tAA/viewform?usp=sf_link

Областният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе на 10.02.2024 г. от 09.00 часа в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. Квесторите следва да се явят в  9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ на 10.02.2024 г. в 08.00 часа. Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 10.02.2024 г. в 08.30 часа в  9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата следва в срок до 14:00 часа на 30.01.2024 г.  да изпратят на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – училище координатор на областния кръг на олимпиадата, на имейл:   [email protected] , както и на електронните адреси на старши експертите по чужд език и по майчин език в РУО – София-град: [email protected] и [email protected] следното:

  1. Протокол /по приложения образец/ на класираните за областния кръг ученици и техните резултати по състезателни групи във формат Excel, подписан с електронен подпис от директора на училището.
  2. Списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т. е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите от олимпиадата на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика.
  3. Списък на определените от Вас квестори /с посочени трите имена и заемана длъжност в повереното Ви училище/ за областния кръг /на всеки 5 класирани ученици следва да определите по 1 квестор/. Обръщам внимание, че квестори не могат да бъдат специалисти по съответния учебен предмет.

Горепосочената информация се изпраща в регламентирания срок от официалния електронен адрес за кореспонденция на съответното училище. Протоколи, получени по друг начин или извън регламентирания срок няма да бъдат разглеждани.

Информация за организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по френски език за учебната 2023/2024 година ще бъде публикувана на сайта на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Регламентът за организиране и провеждане на националната олимпиада по френски език за учебната 2023/2024 година е публикуван на сайта на Министерство на образованието и науката, в рубриката „Олимпиади и състезания“.

 

Приложения:

  1. Декларация за информираност и съгласие за ученици под 16 години.
  2. Декларация за информираност и съгласие за ученици над 16 години.
  3. Образец на протокол за класираните за областен кръг на олимпиадата по френски език през учебната 2023/2024 година.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД