Организиране и провеждане на НВО в VII клас

Изх. № РУО1-13407/09.06.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ,

ПРОВЕЖДАЩИ НВО В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Изпращам Ви писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-196/09.06.2020 г. с вх. № РУО1-13355/09.06.2020 г. за сведение и изпълнение.

Приложение: Писмо.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД