Организиране и провеждане на областния кръг на националната олимпиада по испански език през учебната 2022/2023 г.

Изх. № РУО1-621/10.01.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година /Приложение 1/,  на заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания /Приложение 1/, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г., изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г. и Регламента на олимпиадата по испански език, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 11.02.2023 г. (събота) от 09:00 часа.

Общинският кръг се провежда в срок до 22.01.2023 г. Всички училища, провели общински кръг задължително изпращат информация на електронен адрес: [email protected] за броя на явилите се ученици във всяка възрастова група.

За участие в областния кръг се допускат ученици, получили 75 и над 75 точки от 100 възможни на общинския кръг.

В срок до 31.01.2023 г. е необходимо да изпратите на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ – училище координатор и училище домакин, на имейл: [email protected]  следните документи:

  1. Протокол на класираните за областния кръг ученици и техните резултати по състезателни групи и класове, подписан с електронен подпис от директора на училището. Протоколът се изготвя в Microsoft Excel.
  2. Списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици. При липса на изрично изразено съгласие резултатите от олимпиадата на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо имената на ученика.

Информацията задължително се изпраща и на експерта по чужд език и по майчин език в РУО – София-град – Вера Влахова, на електронен адрес: [email protected] .

Протоколи и списъци, изпратени по друг начин и/или след 31.01.2023 г., не се приемат.

Всяко училище, което има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата по испански език изпраща на електронен адрес: [email protected] предложение за квестори на областния кръг (по 1 квестор на всеки 5 ученици), както и предложение за оценител за включване в Областната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците. Напомням, че квестори не могат да бъдат лица, които имат завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет, и/или преподават предмета испански език, както и учители, които преподават предмет на съответния чужд език. За оценители се изпращат предложения на педагогически специалисти, които заемат учителска длъжност по испански език и отговорят на изискванията на чл. 213, ал. 1 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Класираните за областния кръг ученици, следва да се явят на 11 февруари 2023 г., събота в 08:15 ч. в 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, район Оборище, ул. „Султан тепе“ 1, с документ за самоличност и химикал. Времето за провеждане на областния кръг за всички ученици от VIII до  ХІІ клас е 4 астрономически часа.

Квесторите на областния кръг на олимпиадата по испански език, следва да се явят в 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ на 11.02.2023 г. не по-късно от 08:00 ч.

 

Приложения:

  1. Декларация за информираност и съгласие за ученици под 16 години.
  2. Декларация за информираност и съгласие за ученици над 16 години.
  3. Протокол на класираните ученици за областен кръг на националната олимпиада по испански език през учебната 2022/2023 година.
  4. Регламент за провеждане на национална олимпиада по испански език през учебната 2022/2023 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД