Организиране и провеждане на областния кръг на националната олимпиада по френски език през учебната 2022/2023 г.

Изх. № РУО1-781/11.01.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година /Приложение 1/,  на заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания /Приложение 1/, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г., изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г. и Регламента на олимпиадата по френски език, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе на 11.02.2023 г. (събота) от 09:00 часа.

Общинският кръг се провежда в срок до 22.01.2023 г. За участие в областния кръг се допускат ученици, получили 70 и над 70 точки от 100 възможни на общинския кръг.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата следва в срок до 31.01.2023 г. да изпратят на 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ – училище координатор и училище домакин, и на експерта по чужд език и по майчин език в РУО – София-град – Диана Джарова, на електронните адреси [email protected] и [email protected], следните документи:

  1. Протокол на явилите се и протокол на класираните за областния кръг ученици и техните резултати, подписан с електронен подпис от директора на училището. Протоколът се изготвя в Microsoft Excel по приложения образец.
  2. Списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици. При липса на изрично изразено съгласие резултатите от олимпиадата на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер, вместо с името на ученика.

Протоколи и списъци, изпратени по друг начин и/или след 31.01.2023 г., не се приемат.

  1. Предложение за квестори на областния кръг (по 1 квестор на всеки 5 ученици), както и предложение за оценител за включване в Областната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците. Напомням, че квестори не могат да бъдат лица, които преподават предмета френски език, както и учители, които преподават предмет на съответния чужд език. За оценители се изпращат предложения на педагогически специалисти, които заемат учителска длъжност по френски език и отговорят на изискванията на чл. 213, ал. 1 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Класираните за областния кръг ученици, следва да се явят на 11 февруари 2023 г., събота в 08:30 ч. в 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, район Средец, бул. „Патриарх Евтимий“ №35, с документ за самоличност и химикал. Времето за провеждане на областния кръг за всички ученици от VIII до  ХІІ клас е 4 астрономически часа.

Квесторите на областния кръг на олимпиадата по френски език, следва да се явят в 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ на 11.02.2023 г. не по-късно от 08:00 ч.

 

Приложения:

  1. Декларация за информираност и съгласие за ученици под 16 години.
  2. Декларация за информираност и съгласие за ученици над 16 години.
  3. Протокол на явилите се и протокол на класираните за областния кръг ученици.
  4. Регламент за провеждане на национална олимпиада по френски език през учебната 2022/2023 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД