Организиране и провеждане на обучения на учители в ЦЕРН по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г., 16 – 24 септември 2023 г.

Изх. № РУО1-25320/14.08.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА  СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ

И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-193/10.08.2023 г., вх. №РУО1-25121/10.08.2023 г., Ви уведомявам, че в периода 16-24 септември 2023 г. в ЦЕРН ще се проведе обучение за учители по професионална подготовка в област на образование, „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите на професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ – до 30 (тридесет) участници, по  Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г., приета с Решение 408/31.05.2023 г. на Министерски съвет. Обучението се  организира от Министерството на образованието и науката съвместно с образователния офис в ЦЕРН, БАН и СУ „Св. Климент Охридски“ и се финансира чрез НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г. Работният език е български.

Разходите за участниците са, както следва:

  • обучението се поема от образователния офис в ЦЕРН;
  • пътните разходи, нощувките и застраховките на участниците са за сметка на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г.;
  • за храна – от участниците.

Задължително условие е участниците да не са участвали в обучение в ЦЕРН, финансирано от Министерството на образованието и науката през предходните години.

Организацията и координацията по подбора на участниците в обучението, както и мониторингът за установяване на степента на удовлетвореност на учителите се осъществяват от отдел „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН.

Класирането на учителите за включване в обучението ще се осъществи от комисия по критерии за подбор на кандидатите, като заявленията за участие в обучението ще се приемат в деловодството на Министерството на образованието и науката до 17 август 2023 г., включително.

С оглед на кратките срокове за кандидатстване моля за Вашето съдействие и своевременно информиране и мотивиране на учителите да подготвят своите документи за кандидатстване, за да се възползват от възможността за повишаване на квалификацията си.

Информация и приложени документи по програма „Квалификация на педагогическите специалисти 2023 г.“ можете да откриете на сайта на МОН тук.

Приложения:

  1. Покана за подбор за участие в учителска програма на Образователния център в ЦЕРН – учители по професионална подготовка в област образование, „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите на професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“.
  2. Заявление за участие (формуляр).
  3. Справка за учители за участие в обучението в ЦЕРН от 16 до 24 септември 2023 г. (формуляр).
  4. Декларация на участник в програмата (формуляр).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД