Организиране и провеждане на обучения на учители в ЦЕРН по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г.

Изх. № РУО1-30597/12.08.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, № 9105-289/09.08.2022 г. и  вх. № РУО1 – 30339/09.08.2022 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г., приета с решение №302/13.05.2022 г. на Министерски съвет, Приложение 6 към т. 1, буква „е“, Модул 4 „Продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и конференции“, Дейност 5, Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти е създадена организация за реализирането на две обучения, които се провеждат по учителски програми в ЦЕРН (Европейската организация за ядрени изследвания), както следва:

 1. Обучение в ЦЕРН на учители по професионална подготовка в област на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите на професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ в периода 18 – 24 септември 2022 г. – до 30 (тридесет) учители участници в обучението.
 2. Обучение в ЦЕРН за учители по природни науки в периода 02 – 08 октомври 2022 г. – до 30 (тридесет) учители участници в обучението.

Обученията се организират от Министерството на образованието и науката съвместно с образователния офис в ЦЕРН, БАН и Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и се финансират чрез НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г. Работният език е български. Разходите на участниците в програмата са, както следва:

 • обучението се поема от образователния офис в ЦЕРН;
 • пътните разходи, нощувките и застраховките на участниците са за сметка на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г.;
 • за храна – от участниците.

Задължително условие е кандидатите да не са участвали в обучение в ЦЕРН, финансирано от Министерството на образованието и науката през предходните години.

Класирането на учителите за включване в обученията ще се осъществи от комисии по критерии за подбор на кандидатите, като заявленията за участие в обученията ще се приемат в деловодството на Министерството на образованието и науката до 17 август 2022 г. включително.

С оглед на кратките срокове моля за Вашето съдействие за информиране и мотивиране на учителите по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и човекът и природата, преподаващи в прогимназиален и гимназиален етап, учителите в занимания  по интереси в ЦПЛР в областта на науките и технологиите, както и учители по професионална подготовка от области на образование  „Техника“ и „Информатика“ и учители по информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ да подготвят необходимите им документи, за да се възползват от възможността за повишаване на квалификацията си.

Приложения:

 1. Покана за подбор на учители по природни науки.
 2. Покана за подбор на учители по професионална подготовка в област на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и за учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“.
 3. Заявление за участие на учители по природни науки.
 4. Заявление за участие на учители по професионална подготовка в област на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“.
 5. Справка за учители по природни науки, предназначена за участие в обучението в ЦЕРН.
 6. Справка за участие на учители по професионална подготовка в област на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДИАНА ДЖАРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАд

/съгласно заповед №РД10-710/25.07.2022 г.

на министъра на образованието и науката/