ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 

Изх. №  РУО 1-35201/19.12.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по гражданско образование ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година,  заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката с  утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България и заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания.

Съгласно  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г. и  Регламента на олимпиадата по гражданско образование , за училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по гражданско образование за област София- град и училище – домакин  е определено 134 СУ „Димчо Дебелянов“.

Моля да запознаете учителите по гражданско образование с изискванията и разпоредбите на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, публикувана на електронната страница на РУО – София-град с писмо с изх. № РУО 1-31378/07.11.2019 г., както и с Регламента на олимпиадата по гражданско образование.

 

Приложение: 1. Регламент на олимпиадата по гражданско образование .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД