Организиране и провеждане на олимпиадата по философия за учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-35263/11.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по Философия, Ви уведомявам, че:

  1. Общинският кръг на олимпиадата по философия се провежда до 22.01.2021 г. В същия срок учениците трябва да представят на учителя по философия самостоятелно изследване по избран от тях въпрос/проблем, съгласно регламента на олимпиадата.
  2. Критериите по които се оценяват писмените работи са:
  • умение за философско осмисляне на темата – до 40 т.
  • оригиналност – до 30 т.
  • убедителност – до 30 т.

За участие в областния кръг на олимпиадата се класират ученици, които са получили на общинския кръг не по-малко от 75 точки.

  1. В срок до 29.01.2021 г. директорът на училището изпраща протокол за класираните на областния кръг ученици и техните резултати в електронен вид, подписани с електронен подпис и списък на учениците, които не са изразили съгласие по т.11 от Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България , на директора на училището – координатор, 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, г-жа Велина Георгиева, имейл: [email protected]

Пожелавам творчески успехи на участниците в олимпиадата!

Приложения:

  1. Регламент на олимпиадата по Философия
  2.  Примерен протокол за класираните за областен кръг на олимпиадата по философия за учебната 2020/2021 година

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД