Организиране и провеждане на присъствено обучение и на дейности в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Изх. № РУО1-12715/ 03.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

УЧИЛИЩА, ЦПЛР, НДД, ЦСОП, РЦПППО

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-184/29.05.2020 г., вх. № РУО 1-12200/29.05.2020 г., Ви напомням, че в периода от 01 юни до края на учебната 2019-2020 година следва да организирате допълнително обучение и дейности в институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно Указанията на МОН.

С оглед създадената от Вас организация трябва да подадете информация чрез попълване на приложените google формуляри в срок до 09.06.2020 година, както следва:

 

Детски градини: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiqFzrc3WN5EoGnIBwsD37i2PA71HRmh-XNBbM6rRx4TGsXQ/viewform?usp=pp_url

 

Училища: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnRjcKc2VEzXl7s84kkJS7DyAEt2EAtKvbFba48S_i7hYHiA/viewform?usp=pp_url

 

ЦПЛР, НДД, ЦСОП, РЦПППО:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1H0PO7C4i8iM98YOa-NHyAh_nyk2fF1O9tNkeRU7ZVT3lgA/viewform?usp=pp_url

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД