Организиране и провеждане на XXXIV Национална олимпиада по Философия

Изх. № РУО1-322/06.01.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по Философия ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г. и Регламента на олимпиадата.

В изпълнение на т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, със заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по Философия е определено 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“.

Състезателните групи, за които се провежда общински кръг на олимпиадата по Философия, са:

Първа състезателна група – VIII-X клас

Втора състезателна група – XI-XII клас

В срок до 26.01.2022 г. следва да изпратите протоколи за класираните на областния кръг ученици по възрастови групи и техните резултати, подписани с електронен подпис, както и списък на учениците, които не са изразили съгласие по т.11 от Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, на директора на училището – координатор, 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, г-жа Велина Георгиева, e-mail: [email protected]

Списъкът по т.11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

Попълват се и следните линкове с данни за класираните ученици на областния етап:

8-10 клас – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwsiLEPLjLX2I0jTgM04ZD4dtgy-N5728Urlkk3YTTNAcaLQ/viewform?usp=pp_url

11-12 клас – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-RtpIo_cy3MDxKSh4nNFhIFkFoYt2uBnIftvYx8t8koWogg/viewform?usp=pp_url

 

Приложение: Регламент на олимпиадата по Философия

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД