Организиране и провеждане на XXXV Национална олимпиада по Философия

Изх. № РУО1-43152/09.12.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по  Философия, Ви уведомявам, че за училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по Философия е определена 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Състезателните групи, за които се провежда олимпиадата по Философия, са:

Първа състезателна група – VIII-X клас

Втора състезателна група – XI-XII клас

Общинският кръг на олимпиадата по философия се провежда до 18.01.2023 г. В същия срок  учениците трябва да представят на учителя по философия самостоятелно изследване по избран от тях въпрос/проблем, съгласно регламента на олимпиадата.

  1. Критериите по които се оценяват писмените работи са:
  • умение за философско осмисляне на темата – до 40 т.
  • оригиналност – до 30 т.
  • убедителност – до 30 т.

За участие в областния кръг на олимпиадата се класират ученици, които са получили на общинския кръг не по-малко от 75 точки.

В срок до 24.01.2023 г. следва да изпратите протоколи за класираните на областния кръг ученици по възрастови групи и техните резултати, подписани с електронен подпис, както и списък на учениците, които не са изразили съгласие по т.11 от Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, на зам. директора на училището – координатор, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, г-жа Розелина Найденова – Пириндева, e-mail: [email protected]

Списъкът по т.11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

Попълват се и следните формуляри:

За Първа възрастова група:

https://docs.google.com/forms/d/1PaT77E1bMCTAZS_xpp7WasJKLg700AMsVu0sa1vClQg/edit

За Втора възрастова група:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-RtpIo_cy3MDxKSh4nNFhIFkFoYt2uBnIftvYx8t8koWogg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Приложение:

  1. Регламент на олимпиадата по Философия;
  2. Протокол с класираните ученици в Първа възрастова група;
  3. Протокол с класираните ученици от Втора възрастова група.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД