Организиране и провеждане на XXXVI Национална олимпиада по Философия

Изх. № РУО1-39682/08.12.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по Философия, Ви уведомявам, че

училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по Философия е 31 СУЧЕМ  „Иван Вазов“.

Състезателните групи, за които се провежда олимпиадата по Философия, са:

Първа състезателна група – VIII-X клас

Втора състезателна група – XI-XII клас

Общинският кръг на олимпиадата по философия следва да се проведе до 19.01.2024 г. /петък/. В същия срок  учениците трябва да представят на учителя по философия самостоятелно изследване по избран от тях въпрос/проблем, съгласно регламента на олимпиадата.

  1. Критериите по които се оценяват писмените работи са:
  • умение за философско осмисляне на темата – до 40 т.
  • оригиналност – до 30 т.
  • убедителност – до 30 т.

 

За участие в областния кръг на олимпиадата се класират ученици, които са получили на общинския кръг не по-малко от 75 точки.

В срок до 26.01.2024 г. /петък/  следва да изпратите протоколи за класираните на областния кръг ученици по възрастови групи и техните резултати, подписани с електронен подпис, както и списък на учениците, които не са изразили съгласие по т.11 от Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, на директора на училището – координатор, 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, г-жа Велина Георгиева, e-mail: [email protected]

Списъкът по т.11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

Попълва се за всеки класиран ученик отделен формуляр:

  1. За Първа възрастова група: https://forms.gle/6ygQUCv8nFC1XyFY8
  2. За Втора възрастова група: https://forms.gle/JvBkd7bqUUX3M74H6

 

Приложения:

  1. Регламент на олимпиадата по Философия.
  2. Протокол с класираните ученици в Първа възрастова група.
  3. Протокол с класираните ученици от Втора възрастова група.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД