Организиране на ДЗИ сесия август-септември, учебна 2019/2020 г.

Изх. № РУО1 –13279/08.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ, СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2020 Т.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

До 12.06.2020 г. следва да изпратите сканирана заповед на директора, регламентирана в разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 4 и чл. 23, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3/17.05.2004 г. на МОН за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити на [email protected].

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД