Организиране на присъствено обучение и регистрация на нови училища по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

Рег. № РУО1-13865/12.06.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА,

ВКЛЮЧЕНИ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с електронно писмо на МОН, вх. № РУО1-13485/09.06.2020 г., Ви уведомявам, че на началната страница на информационната система на проект „Подкрепа за успех“ е публикувана информация, свързана с организиране и провеждане на присъствено допълнително обучение по проекта. За улеснение на потребителите е публикувано и Ръководство за работа с платформата.

Моля директорите на училищата, участващи в проекта, да се запознаят с информацията, а директорите на новите училища, включени в проекта – и да се регистрират в информационната система на проекта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД