Организираното хранене на деца и ученици по време на туристически пътувания

Изх. № РУО1-20712/03.06.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с № 9105-209/27.05.2022 г., вх. № РУО1-19898/30.05.2022 г., относно организираното хранене на децата и учениците по време на летните лагери, скаутски и спортни лагери, зелени училища и др.

 

Приложение:

  1. Писмо на МОН с вх. № РУО1-19898/30.05.2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СЪБКА ПОПОВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД02-1500/25.05.2022 г.

на началника на РУО – София-град/