Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Изх. № РУО1-8735/23.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8634/22.04.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на дистанционно обучение, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 02/9963461 и skype акаунт Регионален център София-град за осъществяване на психологически консултации, на които по график ще отговарят на поставени въпроси и ще консултират психолози от РЦПППО – София-град.

Моля незабавно да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица по подходящ за поверената Ви институция начин /публикуване на информация на сайта на училището, чрез електронен дневник и др./, така че  учениците, техните родители и педагогическите специалисти да могат при необходимост да получат подкрепа и професионално психологическо консултиране от дистанция за преодоляване на последиците от кризата, породена от пандемията.

В приложения файл можете да се запознаете с Графика за дежурства на специалистите, които ще провеждат психологическите консултации, като евентуални промени ще бъдат отразявани на сайта на РЦПППО – София-град http://www.rcsf.bg/.

 

Приложения:

  1. Материал за визуализация.
  2. График за дежурства на психолози от РЦПППО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД