Осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически и непедагогически специалисти на безплатна телефонна линия

Изх. № РУО1-41145/13.12.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-41056/13.12.2021 г. относно осигурена психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID-19 на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители, Ви уведомявам, че РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Моля да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица по подходящ за поверената Ви образователна институция начин /публикуване на информация на сайта на училището, чрез електронен дневник и др./, така че учениците, техните родители, педагогическите и непедагогически специалисти да могат при необходимост да получат подкрепа и професионално психологическо консултиране в създалата се ситуация с COVID-19 и продължителното неприсъствено обучение.

Приложено предоставям График за дежурства на психолози за осигуряване на психологическа подкрепа на безплатна телефонна линия

Приложения:

  1. График за дежурства на психолози за осигуряване на психологическа подкрепа на безплатна телефонна линия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД