Осигуряването на спокойна и безопасна среда за обучение и възпитание в образователните институции

Изх. № РУО1-1824/12.01.2021 г.

  

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

През изминалата 2020 година  пред образователната система се добави още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Всички заедно трябва да намерим формулата и баланса  между  предпазливостта  и  отговорността за здравето  ни, от  една  страна,  и необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга. Преминахме и все още работим в новите стандарти за обучение от разстояние в електронна среда.

С началото на календарната година детските градини и част от училищата отново отвориха врати за своите възпитаници. Напомням, че всеки от Вас следва да спазва изискванията на здравните власти и насоките на министъра на образованието и науката за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на Covid-19. Специално обръщам внимание за регулиране на влизането и излизането на учениците в/от сградата на училището и недопускане струпване на входа на ученици и родители. Внимателно и съгласно инструкциите следва да се ползват и всички уреди/препарати за дезинфекция и пречистване на въздуха.

С оглед опазване живота и здравето на децата и учениците и осигуряване на безопасни условия за отглеждане, обучение и възпитание, в качеството Ви на орган за управление, следва да създадете организация и за стриктно спазване на изискванията за пожарна безопасност и да не позволявате събиране на пожароопасни отпадъци в помещения на поверените Ви институции.

Уважаеми колеги, осигуряването на спокойна и безопасна среда за обучение и възпитание е измерение на Вашия професионализъм. Доброто партниране с родителите и спазването на правилата е гаранция за успеха на децата ни и авторитета на образователните институции.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД