Осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, на учебници и учебни комплекти

Рег. № РУО1-12660/21.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ЧАСТНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД          

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо № 9105-131/14.04.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката и във връзка с дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, на учебници и учебни комплекти, със Заповед № РД09-188/21.01.2021 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021–2022 г. и образец на заявки по възрастови групи и класове. Със Заповед № РД09-585/09.04.2021 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по учебен предмет родинознание за I клас за учебната 2021-2022 г. и образец на заявка за учебни комплекти по учебен предмет родинознание за I клас.

На официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници”, са публикувани:

– цитираните заповеди;

– графиците на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021– 2022 година;

– образец на заявки;

– информация за издателствата.

Срокът за подаване на заявки от частните детски градини и частните училища за определяне на количеството на всяка доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, предоставяни за безвъзмездно ползване е до 31 май 2021 г., а срокът за сключване на договори с издателствата за доставката им – до 30 юни 2021 година.

Предоставянето на средства за закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти на частните детски градини и частните училища ще бъде след утвърждаването от директорите на частните училища и директорите на частните детски градини на Списък-образец 1 и Списък образец 2 и ще бъдат изчислени на базата на данните за броя на децата и броя на учениците в НЕИСПУО към месец октомври 2021 година.

В срок до 12.10.2021 година всяка частна детска градина и всяко частно училище трябва да представят с придружително писмо отчет за направените разходи с приложени фактури, платежни нареждания и разходно-оправдателни документи. Отчетът и приложените финансови документи се входират в Министерството на образованието и науката, за дирекция „Учебници и училищна документация”, с придружително писмо.

Средствата ще бъдат предоставяни само на частните детски градини и училища, които са подали в определените срокове заявки и справка с отчет за направените разходи с приложени фактури, платежни нареждания и разходно-оправдателни документи.

Информирам Ви, че за допълнителни въпроси експертите от дирекция „Учебници и училищна документация“ са на Ваше разположение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД