Осигуряване на педагогически специалист от РЦПППО – София-град за деца и ученици със специални образователни потребности за учебната 2023/2024 г.

Изх. № РУО1-20389/29.06.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

             УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование и писмо с вх. № РУО1-20078/28.06.2023 г. от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град Ви уведомявам, че при необходимост от осигуряване на  педагогически специалист (ресурсен учител, логопед, психолог, учител на деца с нарушено зрение или рехабилитатор на слуха и говора) за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности за учебната 2023/2024 година в поверената Ви институция, е необходимо предварително да изпратите заявка по образец в срок до 05.07.2023 г. на електронна поща: [email protected].

При необходимост горецитираното се отнася и за институции, които имат назначени педагогически специалисти, но обучаващите се деца и ученици със специални образователни потребности са повече от регламентирания за щат брой деца/ученици, съгласно чл. 109, ал. 3 от Наредбата за приобщаващото образование.

 

Приложения:

  1. Заявка за осигуряване на педагогически специалисти за учебната 2023/2024 г.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА

 РУО – СОФИЯ-ГРАД