Осигуряване на педагогически специалист от РЦПППО – София-град за деца и ученици със специални образователни потребности

Изх. № РУО1-32470/02.09.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

             УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

           Във връзка с писмо с вх. № РУО1-32013/30.08.2022 г. на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град ( РЦПППО – София-град) и на основание чл. 120, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование, Ви информирам, че за осигуряването на  педагогически специалист (ресурсен учител, логопед, психолог, учител на деца с нарушено зрение или рехабилитатор на слуха и говора) за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности за настоящата учебна година в поверената Ви институция е необходимо да изпратите заявка по образец, в срок до 12.09.2022 г. на електронна поща: [email protected].

При необходимост горецитираното се отнася и за институции, които имат назначени педагогически специалисти, но обучаващите се деца и ученици със специални образователни потребности са повече от регламентирания за щат брой деца/ученици, съгласно чл. 109, ал. 3 от Наредбата за приобщаващото образование.

 

Приложения:

  1. Заявка за осигуряване на педагогически специалисти за учебната 2022/2023 г.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА

 РУО – СОФИЯ-ГРАД