Осигуряване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници

Изх. № РУО1-36626/03.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ЧАСТНИТЕ ДЕТСКИ

ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предоставяне на отчетите за направените разходи за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници Ви информирам, че за учебната 2022 – 2023 година за безвъзмездно ползване се осигуряват:

 1. За всяко дете в първа възрастова група, във втора възрастова група, в трета

възрастова група и в четвърта възрастова група – сума в размер на 35.25 лева за закупуване на познавателни книжки.

 1. За всеки ученик в I клас – сума в размер на 65.57 лв., която включва:
 • сума в размер на 63.66 лв. за закупуване на учебници и учебни комплекти;
 • сума в размер на 1.91 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници.
 1. За всеки ученик във II клас – сума в размер на 30.70 лв. за закупуване на учебни помагала, които са част от учебния комплект.

За II клас са предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебници и за осигуряване на достъп до електронно четими учебници в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година, както следва:

 • сума в размер на 61.38 лв. за учебници
 • сума в размер на 1.63 лв. за – осигуряване на достъп до електронно четими учебници.
 1. За всеки ученик в III клас – сума в размер на 40.93 лв. за закупуване на учебни помагала, които са част от учебния комплект.

За III клас са предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебници и за осигуряване на достъп до електронно четими учебници в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година, както следва:

 • сума в размер на 67.08 лв. за учебници;
 • сума в размер на 3.58 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници.
 1. За всеки ученик в IV клас – сума в размер на 122,90 лв., която включва:
 • сума в размер на 117.08 лв. за закупуване на учебници и учебни комплекти;
 • сума в размер на 5.82 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници.
 1. За всеки ученик V клас:

6.1. Сума в размер на 20.88 лв. за закупуване на учебници по учебния предмет История и цивилизации, която включва:

 • сума в размер на 19.33 лв. за закупуване на учебника;
 • сума в размер на 1.55 лв. за осигуряване на достъп до електронно четимия учебник.

6.2. Сума в размер на 21.15 лв. за закупуване на учебници по учебния предмет Компютърно моделиране и информационни технологии, която включва:

 • сума в размер на 19.58 лв. за закупуване на учебника;
 • сума в размер на 1.57 лв. за осигуряване на достъп до електронно четимия учебник.

За V клас са предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебници (без учебниците по учебния предмет история и цивилизации и без учебниците по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии) в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година, както следва:

 • сума в размер на 105.09 лв. за учебници;
 • сума в размер на 2.80 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими

учебници.

 1. За всеки ученик в VI клас:

7.1. Сума в размер на 21.19 лв. за закупуване  на учебници по Компютърно моделиране и информационни технологии, която включва:

 • сума в размер на 19.62 лв. за закупуване на учебника;
 • сума в размер на 1.57 лв. за осигуряване на достъп до електронно четимия учебник.

За VI клас са предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебници (без учебниците по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии) в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година, както следва:

 • сума в размер на 132.38 лв. за учебници;
 • сума в размер на 3.52 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими  учебници.
 1. За VII клас са предвидени само допълнителни средства за закупуване на учебници и за осигуряване на достъп до електронно четими учебници в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година, както следва:
 • сума в размер на 154.62 лв. за учебници;
 • сума в размер на 8.24 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници.

Горепосочената информация е предоставена с писмо с изх. № 9105-254/01.07.2022 г. от  г-жа Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката.

При закупуване на познавателни книжки за съответната възрастова група или учебници и/или учебни комплекти от различни издателства в рамките на една група/един клас е необходимо да се спазват определените нормативи за възрастова група или за клас.

Суми, надхвърлящи стойността на нормативите, няма да бъде възстановявани.

Сумите, използвани за закупуването на учебни помагала, които не са одобрени в единна система с учебника, също няма да бъдат признати.

В срок до 14.10.2022 година всяка частна детска градина и всяко частно училище трябва да представят отчет с придружително писмо.

В придружителното писмо е необходимо:

 • да бъдат описани броя на възрастовите групи и съответния им брой деца й/или броя на паралелките по класове и съответния им брой ученици.
 • разходите по възрастови групи и/или по класове, като се представят копия на фактури, платежни нареждания и други разходно-оправдателни документи, в които е вписан текст: „Вярно с оригинала”, което се удостоверява с подпис на директора и печат.

Предоставянето на средства за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници на частните. детски градини и частните училища ще бъде след утвърждаването от директорите на частните детски градини и директорите на частните училища на Списък-образец 1 и Списък-образец 2 и ще бъдат изчислени на базата на данните за броя на децата и броя на учениците в НЕИСПУО към месец септември 2022 година.

Средствата ще бъдат предоставяни само на частните детски градини и частните училища, които са подали в определения срок отчет за направените разходи с приложени копия на фактури, платежни нареждания и/или други разходно-оправдателни документи.

Придружителното писмо, заедно с отчета и приложените копия на финансови документи, се входира в хартиен вид в Министерството на образованието и науката, за дирекция „Учебници и училищна документация”.

Уведомявам Ви, че за допълнителни въпроси експертите от дирекция „Учебници и училищна документация“ са на Ваше разположение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД