Осигуряване на предпазни, защитни и дезинфекционни материали на образователните медиатори

Изх. № РУО1-6957/18.03.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

В писмо с вх. № РУО1-6918/17.03.2020 г. се поставят въпроси, свързани с назначаването на образователни медиатори. Освен от неправителствени организации по различни проекти, образователни медиатори са назначени от:

  1. Общини – по проектите по Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и/или други проекти.
  2. Училища и детски градини по проектите:

2.1. Подкрепа за успех;

2.2. Активно приобщаване;

2.3. Със средства от държавния бюджет по Наредбата за финансиране, чл. 52 а;

2.4. По проекти към ЦОИДУЕМ;

2.5. По други проекти.

През последните дни образователните медиатори са включени активно в мерките, предприети във връзка с въвеждането на извънредно положение – както в информационни дейности сред ромската общност, така и в подкрепа на училищата за осъществяване на дистанционното обучение, което е в сила от 16 март 2020 г. Те обикалят по семейства и разнасят обучителни материали, подготвени от учителите за децата, които нямат достъп до електронни устройства и/ или достъп до интернет мрежа. Тази дейност се извършва без те да са минали съответния инструктаж и без да са подсигурени с предпазни, защитни и дезинфекционни материали и средства. Това представлява опасност не само за тяхното здраве и здравето на техните семейства, но и създава риск от допълнително пренасяне на заразата, ако попаднат на заразени членове на семейства.

В допълнение, към момента дейността на образователните медиатори не е координирана с дейността на здравните медиатори и е възможно едно и също семейство да бъде посетено няколко пъти.

Във връзка с това се правят следните предложения:

  1. Координиране на дейността им с местните кризисни щабове, особено по отношение на информацията, която образователните медиатори имат и събират за семействата, завърнали се от чужбина, които трябва да бъдат поставени в задължителна 14-дневна карантина;
  2. На образователните медиатори също да бъдат предоставени информационни материали за COVID-19, мерките за предпазване от заразяване, необходимостта от карантина на семействата, които се връщат от рискови дестинации и др.;
  3. Осигуряване на предпазни, защитни и дезинфекционни материали за образователните медиатори;
  4. Извършване на теренна работа само след като съответният медиатор е бил предварително надлежно инструктиран и се е подписал за това. Като инструктаж може да бъде използван, този разработен от Националната мрежа на здравните медиатори.

В създалата се извънредна ситуация столични училища подеха инициатива за ушиване на предпазни маски.

Моля да заявите на електронната поща на РУО – София-град нужните бройки за Вашите образователни медиатори и други служебни лица.

Нека взаимно си помагаме и подкрепяме в дните на изпитание на гражданската ни отговорност!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД