Осигуряване на прозрачност и информация за провежданите дейности, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Изх. №РУО1-18826/19.05.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-192/18.05.2022 г., вх. №РУО1-18568/18.05.2022 г., Ви уведомявам, че при реализиране на дейности, насочени към повишаване компетентностите на педагогическите специалисти на вътрешноинституционално и междуинституционално ниво, както и при организиране на обучения, осъществявани от висши училища, звена на МОН и обучителни организации с одобрени и вписани в Информационния регистър програми, е необходимо своевременно да създадете организация за публикуване на официалната интернет страница на образователната институция актуална информация за предстоящи обучения, която да съдържа:

  1. Тема на обучението.
  2. Място на провеждане.
  3. Период на провеждане.
  4. Начален и краен час.
  5. Наименование на обучителната организация.
  6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

Поддържането на актуална информация за предстоящи обучения е необходимо за осъществяване на координация, контрол, наблюдение и отчетност на резултатите от дейностите, свързани с повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Публикуването на графиците за обучения цели прозрачност на информацията относно разходването на публични средства, както и осигуряване на връзка между различните нива на управление в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД