Осигуряване на специалисти за оказване на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности за учебната 2021/2022 година

Изх. № РУО1-26730/19.08.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РЦПППО – София-град с вх. № РУО 1-26670/18.08.2021 г., относно осигуряване на специалисти за оказване на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности за учебната 2021/2022 година, Ви уведомявам следното:

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град информира, че на основание чл.74 от Наредбата за приобщаващо образование и дейностите по организацията на новата 2021/2022 учебна година детски градини и училища, които желаят да им бъде осигурен ресурсен учител, логопед, психолог, учител на деца с нарушено зрение или рехабилитатор на слуха и говора за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, е необходимо да изпратят заявка по образец, приложена към настоящото писмо. При необходимост това може да се направи и от детски градини и училища, които вече имат назначени такива специалисти към екипите си за подкрепа за личностно развитие, но имат по-голям брой деца и ученици със специални образователни потребности от регламентирания за щат брой деца/ученици, съгласно чл. 109, ал. 3 от Наредба за приобщаващото образование.

Заявките за необходимите специалисти се подават на ел. поща [email protected] в срок до 13.09.2021 г.

Приложение:

  1. Заявка за осигуряване на специалисти за оказване на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности за учебната 2021/2022 година

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АТАНАС ПАСКАЛЕВ
НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №
РД 10-1328/06.08.2021 г. на министъра на образованието и науката/