Осигуряване на удължено време на НВО по БЕЛ и по математика в VII клас на ученици с предоставена временна или международна закрила

Изх. № РУО 1-15355/15.05.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ НВО в VII  КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-137/14.05.2024 г., вх. № РУО1-15213/14.05.2024 г., Ви уведомявам, че с цел успешно представяне на националното външно оценяване по български език и по математика на учениците с предоставена временна или международна закрила, обучаващи се в VII клас през учебната 2023/2024 година, следва да бъде осигурено удължено време на националното външно оценяване по български език и литература и по математика съгласно чл. 107, ал. 2, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование.

Поради необходимост от корекция на данни в Единната електронна система за изпити и прием (ЕИСИП), моля при наличие на ученици с предоставена временна или международна закрила, обучаващи се в поверените Ви училища, да информирате РУО – София-град с  доклад по СЕЕВ, в срок до 23 май 2024 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД