Осъществяване на Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Изх. № РУО1-11842/ 15.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с осъществяване на Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, предстои да бъдат проведени обучения за ръководителите на групи за допълнително обучение, сформирани съобразно професионалната квалификация на обучаемите, както следва:

  1. педагогически специалисти, които преподават в начален етап;
  2. педагогически специалисти, които преподават математика, информационни технологии и информатика;
  3. педагогически специалисти, които преподават човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда;
  4. педагогически специалисти, които преподават български език и литература, история и цивилизация, география и икономика, философия;
  5. педагогически специалисти, които преподават чужд език и български език като чужд на мигранти;
  6. педагогически специалисти, които осъществяват подготовка на ученици за ДЗИ;
  7. педагогически специалисти, които преподават учебни предмети по професионална подготовка.

При невъзможност за участие в определена група за обучение, ръководителят на група може да бъде заменен от друг педагогически специалист от същата професионална област.

Един педагогически специалист може да участва само в едно обучение.

В срок до 17:00 часа на 16.04.2021 г. следва да съберете от ръководителите на групи за допълнително обучение във Вашето училище, приложеното заявление за включване в обучение и да изпратите в РУО – София-град информация по приложения обобщен списък.

Информацията в обобщения списък изпратете като прикачен файл (несканиран) на електронен адрес: [email protected] (заявленията не се изпращат, съхраняват се в училището).

Обученията ще са двудневни с продължителност не по-малко от 16 академични часа и ще се проведат от разстояние в електронна среда чрез средствата на информационните и комуникационни технологии и ще бъдат проведени до 30.06.2021 г.

Приложения:

  1. Заявление за учители.
  2. Обобщен списък.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД