ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА НА 26.02.2020 г.

Изх. № РУО1-4983/24.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на фондация „Човек Плюс“,  с вх. № РУО1- 4869/24.02.2020 г. , Ви уведомявам за  отбелязването на Международния ден за борба с тормоза в училище  Ден на розовата фланелка“ на 26.02.2020  г.

Денят на розовата фланелка в България се отбелязва за девета поредна година в последната сряда на месец февруари и е посветен на осъзнаването и превенцията на тормоза в училище. Тази  година девизът на глобалното отбелязване е “Lift each other up” или „Заедно нагоре“, а глобалното му лого е излитаща нагоре стилизирана ракета.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД