Отбелязване на квестори в платформата за 7 клас

№ РУО1-12231/29.05.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля до 17:30 часа на 29.05.2020 г. да отбележите в електронната платформа за VII клас https://admin.priem.mon.bg всички лица от Вашето училище, които могат да бъдат квестори на изпитите от НВО – VII клас.

Декларациите на новопосочените квестори следва да изпратите сканирани на имейл [email protected] до 05.06.2020 г.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК РУО – СОФИЯ-ГРАД