Отбелязване на статуса на учениците в Регистър за движение на учениците

Изх. № РУО1-5172/04.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Обръщам Ви внимание, че в изпълнение на чл.206, ал.2 от ЗПУО и чл. 62, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с ПМС №286/ 04.11/2016 г. началникът на РУО насочва за обучение ученици, на които е наложена санкция по чл.199, ал.1, т.4 от ЗПУО. В тази връзка Вие имате задължение да уведомите с доклад РУО – София-град за наложените от Вас санкции по цитирания член. След получаването на заповедта е необходимо коректно да отбележите в Регистъра за движение на учениците причината за преместване.

Наблюдава се некоректно избиране на причините за преместване на учениците. Следва да осъществите контрол върху длъжностните лица от Вашето училище, които администрират Регистъра за движение на учениците.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД