Открита педагогическа практика по английски език и ИТ

Изх. № РУО1 – 4030/15.02.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-3442/09.02.2023 г. Ви уведомявам, че на 27.02.2023 г. от 12:20 ч. в STEM центъра на Първа АЕГ ще се проведе открита педагогическа практика на тема „Verbs with stative and dynamic meaning“ в X клас, с учители Антония Олсън – учител по английски език и Димитър Керемидчиев – учител по информационни технологии.

Моля да уведомите учителите по английски език в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва да попълнят формуляр за участие на следния линк:

https://forms.microsoft.com/e/ufa0yAS80X

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД