Открита педагогическа практика по латински език

Изх. № РУО1-15867/28.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. №РУО1-14904/19.04.2022 г. относно открита педагогическа практика по латински език на 28.04.2022 г. в 17. СУ „Дамян Груев“, Ви уведомявам, че се отменя поради отпуск по болест на учителя по латински език – Димитър Драгнев.

Моля да уведомите учителите по чужд език в повереното Ви училище.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-1287/27.04.2022 г. на началника на РУО – София-град/