Открита педагогическа практика по латински език

Изх. № РУО1-14904/19.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 година, Ви уведомявам, че на 28.04.2022 г. от 17:40 ч. в  VI клас на 17. СУ „Дамян Груев“ ще се проведе открита педагогическа практика по латински език на тема „Прилагане на интерактивни методи в  чуждоезиковото обучение в прогимназиален и в първи гимназиален етап” – „Един час по латински език. Общуването на древните римляни.“, с учител Димитър Драгнев.

Моля да уведомите учителите по чужд език в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД