ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА ПО МАТЕМАТИКА В 32. СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

На 28.02.2020 г. в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район „Възраждане“ се проведе открита педагогическа практика с учители по математика на тема: „Прилагане на учебната програма по математика за X клас“. Учителят по математика Валя Кусева използва метода на „обърната класна стая“. След откритата педагогическа практика присъстващите учители по математика изказаха своето задоволство от възможността да обменят добри практики.