ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ

На 27.02.2020 г. РУО – София-град проведе обучение за работа с Информационната система за реализация на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и  предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В обучението взеха участие 181 представители на дирекции „Социално подпомагане“ от цялата страна и представители на детските градини от София-град. Представител на „ОРАК Инженеринг“ запозна присъстващите с функционалността на Информационната система.