Открита педагогическа практика по математика в 133. СУ „Александър Пушкин“

Изх. № РУО1-6490/ 12.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че откритата педагогическа практика с учители по математика на тема: „Числото ПИ – празник на математиката“. на 13.03.2020 г. (петък) от 13:30 часа в 133. СУ „Александър Пушкин“ се отменя.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО ─ СОФИЯ-ГРАД