Открита педагогическа практика по технологии и предприемачество

Изх. № РУО1-6357/10.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РУО1-6288/ 09.03.2020 г., Ви уведомявам, че предвидената на 19.03.2020 г. от 12,15 ч. в 172 ОбУ „Христо Ботев“ открита педагогическа практика с учители по технологии и предприемачество в прогимназиален етап на тема „Техниката в дома“ в V клас, се отлага.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД