Открита педагогическа практика по физическо възпитание и спорт

Изх. № РУО1-14379/13.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 10.05.2022 г. от 13:15 часа във физкултурния салон на 96. СУ „Лев Толстой“ ще се проведе открита педагогическа практика на тема „Спортна гимнастика – прескок и греда“. Урокът е в V клас и ще представи методи на преподаване и организация на учебния час по спортни  дейности.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Регистрация може да се направи на посочения линк, в срок до 29.04.2022 г.: https://forms.gle/xEvZtVGcWuDxixXa7

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД