Свободни места за прием на ученици в първи клас

класификация на информацията:

                                                                                                                                                                                                                                     Ниво 0 [TLP-WHITE]

Изх. № РУО1-29481/14.09.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО 1-29063/13.09.2021 г., Ви уведомявам, че след проведеното на 11.09.2021 г. последно текущо класиране за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г. има 128 некласирани и незаписани деца.

Приложено Ви изпращам справка за свободните места по училища. Записването на некласираните ученици ще се осъществява на място в съответното училище при наличие на свободни места и стриктно спазване на нормативната уредба.

 

Приложение:

  1. Таблица със свободни места за прием в първи клас в столичните училища.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД