Открита практика по философия на 16.03.2022 г. от 11.00 ч. във II АЕГ „Томас Джеферсън“

Изх. № РУО1-9666/02.03.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 г., на 16.03.2022 г. (сряда) от 11:00 ч. във II АЕГ „Томас Джеферсън“ ще се проведе присъствено открита педагогическа практика с учители по философия на тема „Прилагане на учебните програми по философия в първи гимназиален етап”. Урокът е според стандарт „Полага усилия за изграждане на чувство на съпричастност и доверие в общността (групата) чрез сътрудничество и конструктивно общуване“ на тема  „Емоционалната интелигентност“ в VIII клас.

Моля да уведомите учителите по философия в повереното Ви училище и при проявен интерес от тяхна стана да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД